Privatlivspolitik

..

Dataansvar
Schäfer Advokatfirma, CVR nr. 39811022, som er ejet af Anders Schäfer, er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger, og den du kan kontakte.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger
Schäfer Advokatfirma behandler personfølsomme oplysninger om klienter og tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for at løse sagerne.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men det kan dog efter omstændighederne være nødvendigt at behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler Schäfer Advokatfirma oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, Schäfer Advokatfirma bistår dig med, kan firmaet ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da Schäfer Advokatfirma som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil firmaet ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, CPR-nr., pasnummer etc. Schäfer Advokatfirma behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Modtagere
Alt afhængig af sagens karakter vil oplysningerne i forbindelse med behandlingen af sagerne blive udvekslet med de relevante eksterne aktører – det være sig modpart, vidner, arbejdsgiver, kommuner, statslige myndigheder, voldgiftsnævn, domstolene m.v.

Det er alene i det omfang, at det er nødvendigt og påkrævet for at varetage klientens interesse i den konkrete sag, at der udveksles data.

Sikkerhed
Schäfer Advokatfirma bestræber sig på at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk, eftersom mængden og karakteren af oplysninger selvsagt indebærer en kontinuerlig risiko for krænkelse af personoplysninger og de registreredes rettigheder.

Schäfer Advokatfirma prioriterer databeskyttelse højt, både af hensyn til klienters integritet og af hensyn til fortroligheden over for klienter. Til sikring af dette har firmaet gennemført både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som løbende bliver vurderet og opdateret.

Dine personoplysninger bliver behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Når der anvendes tredjeparter til behandling af personoplysninger, bliver der indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er en garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Hvornår slettes oplysningerne?
Schäfer Advokatfirma sletter dine personoplysninger, når firmaet ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i f.eks. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give firmaet pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Personoplysninger, som Schäfer Advokatfirma har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Hvad er dine rettigheder?
Du kan altid kontakte Schäfer Advokatfirma for at få indsigt i, hvilke personoplysninger firmaet behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte firmaet, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du ønsker, at firmaet begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis du vil gøre indsigelse mod, at firmaet behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Hvordan kan du kontakte Schäfer Advokatfirma?
Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til Schäfer Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte firmaet på nedenstående adresse eller e-mail.

Advokat Anders Schäfer
Schäfer Advokatfirma
Axeltorv 6, 2., 1609 København V
E-mail: anders@schaferlaw.dk


Klage
Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Schäfer Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dkTilbage til toppen