Forretningsbetingelser

..

Forretningsbetingelserne gældende for alle opgaver, som Schäfer Advokatfirma påtager sig, medmindre andet er aftalt.

Schäfer Advokatfirma er drevet af advokat Anders Schäfer under CVR-nr.: 3981102. Anders er beskikket advokat af Civilstyrelsen og registreret hos Advokatsamfundet.

Interessekonflikt
Ved modtagelse af en sag fra en klient undersøges det i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og kontorets egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Indhentelse af identitetsoplysninger
Schäfer Advokatfirma er – som alle andre advokatfirmaer – underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Kontoret er derfor i visse situationer forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter samt klienter, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Honorar og betaling
Fastsættelsen af salæret er baseret på forskellige parametre, herunder den medgåede tid, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbudne ansvar. Salæret tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Arten og omfanget af arbejdet, tidshorisonten for ydelser, pris og afregning bliver drøftet og fastlagt i forbindelse med opstart af den enkelte sag eller opgave.

Efter anmodning – og altid overfor forbrugere – afgives et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger.

Fakturering og betalingsbetingelser
Almindeligvis afregnes sagen, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest hver 3. måned, medmindre andet er aftalt.

Fortrolighed
Schäfer Advokatfirma er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos advokatfirmaet, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
Schäfer Advokatfirmaer er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver alene om dansk ret og EU-ret. Schäfer Advokatfirmas rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må ikke uden udtrykkeligt samtykke anvendes til andet formål.

Advokat Anders Schäfer er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet igennem Söderberg & Partners Solicitors Risk Insurance hos HDI Global Specialty Danmark. Medmindre andet aftales på forhånd, er ansvaret for den juridiske rådgivning begrænset til dækningssummen i henhold til ansvarsforsikringen, som lyder på 2.500.000 kr. i alt per år.

Schäfer Advokatfirmas ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

Klager
Eventuelle klager over Schäfer Advokatfirmas salær eller adfærd skal rettes til advokat Anders Schäfer. Kan der ikke opnås enighed herved, kan klage indgives til Advokatnævnet.

Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Yderligere informationer om Advokatnævnet og indgivelse af klager findes på Advokatsamfundets hjemmeside her: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en klient og Schäfer Advokatfirma skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

maj 2023 Schäfer Advokatfirmaet
Tilbage til toppen